Østerild

Thisted Vand etablerer et nyt regnvandsbassin mellem Jens Smedes Vej og vandløbet Østerild Bæk på del af matrikel 72, Østerild By, Østerild.

Opdateret 05-12-2017

 

Anlægget er afsluttet mandag den 09-10-2017

Opdateret 11-09-2019

Bassin udføres i sommerferien uge 29 til 33 med udgravning og rør arbejde. Græs såning og udlægning af stenmel på stien udføres i uge 33. Projekt er færdigt

 

SE FOTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassinet etableres som et åbent vådt bassin. Den våde del af bassinet er permanent. Dette betyder, at der sker en stoftilbageholdelse af BOD5, N og P.

Bassinet er udformet som en sø med flade skråninger ned til vandspejlet og med en dyb midte.

I udløbet til Østerild Bæk sættes en centrifugalvandbremse, som begrænser tilløbet fra regnvandsbassinet til Østerild Bæk, som derved skånes for erosion af vandløbets sider.

På arealer rundt bassinet sås  græs, og på bassinets sider anlægges en 2 m bred sti med stenmel.

 

 

 

April 2017:

Areal til regnvandsbassinet købes af Thisted Vand.

Udformning af det aktuelle bassin er vist på tegningen (bilag 1), og har en volumen på 1.750 m3. Oplandet til regnvandsbassinet er på ca. 10 ha.

 

Bassin udføres i sommerferien uge 29 - 33 med udgravning og rørarbejde. Græssåning og udlægning af stenmel på stien udføres i uge 33. projektet er færdigt.

SE FOTO NEDERST PÅ SIDEN

Opdateret 15-05-2017:

Museum Thy foretog i dagene mellem 28. april og 2. maj en arkæologisk forundersøgelse på matrikel 72a, Østerild By forud for anlæggelse af et regnvandsbassin.

Der fremkom i det lavtliggende tidligere fjordleje spor efter flere gamle strandvolde. I tilknytning til den ene af disse fremkom spredte og udflydende aflejringer, gruber og enkelte stolpehuller fra renæssancen. I et bælte hen over arealet. Museet foretog udgravning af de anlægsspor som fremkom i søgegrøfterne.

Da sporene ved udgravning viste sig ikke at være fra mere permanente konstruktioner frigives arealet hermed til anlægsarbejdet

Se frigivelsesbrevet nederst på siden

Opdateret 21-04-2017:

 

Landinspektørfirmaet LE34 har opmålt arealet til bassinet som tinglyses.

Der vil blive foretaget geotekniske undersøgelser –omfattende 4 geotekniske boringer.

Kulturstyrelsen (Museet) vil i maj måned foretage arkæologiske forundersøgelser på Mejerivej

Projektet kommer i udbud i maj /juni med formodet opstart  i uge 24/25.

----------

 

 

 

BilagStørrelse
Bilag 1 - Oversigtskort_C4_DE_BM_1_200 1.0.pdf201.72 kB
THY 6362 K7 Frigivelsesbrev.pdf482.52 kB
foto 15-08-2017(1).JPG127.53 kB
foto 15-08-2017(2).JPG124.28 kB
foto 15-08-2017(1).JPG127.53 kB
foto 15-08-2017(2).JPG124.28 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination