Hurup - Ådalen

Ny spildevandsledning fra Åbakkevej til Brandsholmvej

Opdateret 15-09-2017

Der har været afholdt licitation på spildevandsledningen fra Åbakkevej til pumpestationen på Brandsholmvej.

Entreprenøren der skal udføre opgaven, er K. E. Andersen og Søn fra Mors, som har en underentreprenør der udfører boringsarbejdet.

 

Kloakeringen udføres i 2 etaper, hvor vi om kort tid påbegynder etape 1 fra pumpestationen og videre op langs Visby Å.

Ledninger på pumpestationens område og ca. 100 m. op langs Visby Å udføres ved gravning, hvorefter spildevandsledningen udføres ved styret underboring.

Efter de første 100 m. graves derfor kun borehuller til boremaskinen og ved passage af den eks. fællesledning, som skal genbruges til regnvand.

 

Etape 1 forventes afsluttet i slutningen af november, og etape 2 er planlagt til udførelse fra april til juni 2018.

Der skal etableres et bygværk på Åbakkevej 1, som vil blive påbegyndt i starten af april 2018.

Opdateret 19-01-2017:

Thisted Vand er i gang med at projektere en ny spildevandsledning. Ledningen skal erstatte den nuværende fællesledning (blanding af spildevand og regnvand), som forløber fra Åbakkevej og ned gennem Ådalen på den vestlige side af Å-løbet, til ledningen munder ud ved pumpestationen/det nye regnvandsbassin ved Brandsholmvej.

 

Når den nye spildevandsledning er etableret, vil den eks. ø1000 mm fællesledning blive anvendt som regnvandsledning, til aflastning af Å-løbet.

 

Disse ledningsændringer og ønsket om at genanvende den eks. betonledning, vil kræve et nyt fordelingsbygværk i krydset Kirkevej og Åbakkevej.

 

De berørte lodsejere langs anlægsprojektets område, vil blive nærmere orienteret om dette projekt på et senere tidspunkt.

BilagStørrelse
Ledningsplan_1131(1).pdf351.77 kB
Ledningsplan_1132(1).pdf385.24 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination