Regnvandsbassiner

Thisted Vand vil de kommende år gøre en indsats for at ændre de fælleskloakerede områder, således at der bliver en separering af spildevandet og regnvand.

En separering af spildevandet i regnvand og husspildevand, vil betyde at der ikke skal pumpes store mængder regnvand den lange vej fra et bysamfund til et renseanlæg, da regnvand i stedet ledes via bassiner til udledning i recipient.

En separering af spildevandet vil have en klar positiv effekt på miljøet. Den nedbør der falder i vandoplandet forbliver i det naturlige opland til gavn for grundvand, vandløb og søer.

Regnvandet/overfladevandet ledes via et regnvandsbassin før det ledes til recipient/vandløb. Dette sker for at regulere hastigheden af vandet ud i vandløbet, således at vandløbskanter og vandmiljø ikke tager skade.

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination