FN's Verdensmål

Thy Forsyning arbejder og bidrager til flere af FN's 17 verdensmål

Hos Thy Forsyning arbejder vi med målrettede indsatser for at fremme den grønne omstilling og sikre en bæredygtig håndtering og forsyning af drikke-og spildevand, bidrager vi til realiseringen af flere af de 17 verdensmål. Det er vores lokale bidrag til de globale udfordringer.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med seks af verdensmålene.

FNS 17 verdensmål - thisted vand fokuseret

 

Mål 3: Sundhed og trivsel

Vi bidrager til den overordnet sundhed ved, at sikre rent vand og sanitet, så mennesker og dyr ikke indtager drikkevand med farlige stoffer. Dette sikres bl.a. ved grundig behandling af drikkevandet, hvor vi kontrollerer, at vandet ikke overskrider de fastsatte grænseværdier for fx PFAS, inden det bliver ledt ud til forbrugerne. 

Det samme gælder vores håndtering af spildevandet, hvor vi sørger for en grundig rensning, så vi ikke leder forurenet og dermed sundhedsskadelig vand ud i fjord og hav.

 

Rent vand og sanitet

Mål 6: Rent vand og sanitet:

En af vores kerneområder er, at sikre rent vand og sanitet. Det sikres ved bl.a. grundig behandling af drikkevandet, fokus på minimering af vandspild, grundvandsbeskyttelse samt effektiv og korrekt håndtering af spildevandet.

Udover at sikre det at have rent vand, så arbejder vi også efter at kunne tilbyde det til en overkommelig pris for alle. Det sikrer vi ved løbende at effektivisere vores interne processer og mindske vandspildet, så vi behandler og distribuerer vandet så billigt som muligt. 

Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Hos Thy Forsyning bidrager vi til mere bæredygtige byer og lokalsamfund gennem flere tiltag. Det sker bl.a. ved etablering af separatkloakering og regnvandsbassiner, hvor vi sikrer, at byer og lokalsamfund kan i højere grad kaperer de store skybrud og regnmænger, som vi oplever i dag. Derudover er vi i tæt samarbejde med Thisted Kommune omkring spildevandsplaner, indsatsplaner, byggemodninger, som skal sikre bæredygtige og miljøudvikling i kommunen. 

 

Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

En af de vigtigste naturressourcer er vores drikkevand. Her arbejder vi med både at mindske vandspild og beskytte de vigtige grundvandsmagasiner. 

Dertil sørger vi også for en ansvarlig håndtering af spildevandet, hvor vi bl.a. udleder biogas fra spildevandsslam og bruger dette til produktion af el. Vi arbejder også hen imod en mere bæredygtig håndtering af det overskydende slam, hvor vi undersøger alternative anvendelse af restprodukterne.

Klimaindsats

Mål 13: Klimaindsats

Sammen med Thisted Kommune og Klimaaliancen Thy, arbejder vi med grønne løsninger for klimatilpasning i kommunen. Bl.a. tilpasser vi kloaknettet mod klimaforandringer ved bedre styring af spilde- og regnvand. Det sikres gennem separatkloakering og opførelse af regnvandsbassiner. På den måde sikrer vi os mod det mere ekstremme vejr vi oplever i højere grad og samtidig sørger vi for, at det er rent vand vi leder ud i fjord og hav. 

 

Livet i havet

Mål 14: Livet i havet

Vi sørger for at rense spildevandet grundigt og undgå overløb, inden det renset spildevand ledes ud til fjord og hav. Det sikres ved løbende kontrol og optimering af renseprocesserne samt nøje overvågning, således vi opfylder kravene til udledningen af spildevandet samt sikrer der ikke sker overløb. 

 

 

Livet på land

Mål 15: Livet på land

I samarbejde med Thisted Kommune, sikrer vi grundvandsbeskyttelse via indsatsplaner, hvor store landområder sikres imod sprøjtning og gødning samt laves eventuel skovrejsning.

Derudover etablerer vi regnvandsbassiner for bl.a., at regulere hastigheden af vandet ud i vandløbet, således at vandløbskanter og vandmiljø ikke tager skade. Dette er med til at øge biodiversiteten og økosystemerne beskyttes.