Koncernoversigt

Thisted Vand består af følgende selskaberne:
Koncernoversigt.jpg

Thisted Vand A/S:

Thisted Vand A/S er 100 % ejet af Thisted Kommune.
Thisted Vand A/S ejer kapitalandele i Thisted Vand Service ApS, Thisted Drikkevand A/S, Thisted Spildevand Transport A/S og Thisted Renseanlæg A/S.


Thisted Vand Service ApS:

Thisted Vand Service ApS har til formål at varetage driften og de administrative opgaver for de øvrige selskaber i koncernen. Alle ansatte i Thisted Vand A/S koncernen er ansat i Thisted Vand Service ApS.


Thisted Drikkevand A/S:

Thisted Drikkevand A/S indvinder grundvand fra 8 kildepladser, der behandles og distribueres gennem ca. 863 km vandledning til ca. 12.400 forbrugere. Årlig solgt mængde drikkevand er ca. 3 mio. m3. Selskabet køber arbejdskraft og administrative ydelser fra Thisted Vand Service ApS.


Thisted Spildevand Transport A/S

Thisted Spildevand Transport A/S’s aktivitet består i at eje og drive kloakledninger, pumpestationer og bassiner udenfor spildevandsanlæggene i Thisted Kommune. Thisted Spildevand Transport A/S indsamler spildevand fra ca. 15.800 boliger og erhvervsvirksomheder og transporterer det til 5 renseanlæg via et ledningsnet på ca. 813 km med ca. 325 pumpestationer, hvoraf ca. 200 stk. er husstandspumpestationer. Herudover er der ca. 180 km. regnvandsledning.

Selskabet køber arbejdskraft og administrative ydelser fra Thisted Vand Service ApS. Ydelsen vedr. rensning købes af selskabet Thisted Renseanlæg A/S.


Thisted Renseanlæg A/S

Thisted Renseanlæg A/S’s væsentligste aktivitet består i at eje og drive følgende 5 renseanlæg:

Thisted Renseanlæg, Johnsens Allé 6C, 7700 Thisted

Hanstholm Renseanlæg, Nordre Strandvej 70, 7730 Hanstholm

Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15 B, 7770 Vestervig

Vilsund Renseanlæg, Gærupør 2, 7752 Snedsted

Øsløs Renseanlæg, Søndre Øsløsvej 1D, 7742 Vesløs

 

Selskabet køber arbejdskraft og administrative ydelser fra Thisted Vand Service ApS.

Thisted Renseanlæg A/S foretager rensning af spildevand for Thisted Spildevand Transport A/S og for selskaber omfattet af betalingslovens § 2 A stk. 3, det justerede betalingsprincip.

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 7