Privatlivs politik

Beskyttelse af dit privatliv

 • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
 • Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
 • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvar - kontaktoplysninger

Dataansvarlige:

Thy Recycle Aps, cvr.nr. 44 47 38 28
Thy Drikkevand A/S, cvr.nr. 32 36 24 35
Thy Spildevand A/S, cvr.nr. 32 36 24 43
Thy Renseanlæg A/S, cvr.nr. 34 89 94 87
Herefter benævnt under fælles betegnelse som ”Thy Forsyning”

Databehandler på vegne af ovenstående selskaber kan kontaktes via følgende oplysninger: 
Thy Service ApS, cvr.nr. 33 96 97 59
Silstrupvej 12
7700 Thisted

Kontaktperson: Nicole Toft
Kontaktoplysninger: info@thyforsyning.dk
Telefon 88 91 77 77

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Thy Forsynings forsyningspligt, hvilket er følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (fastnet)
 • Mobilnummer
 • Telefonnummer (arbejde – hvis oplyst af dig)
 • E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 • CPR-nr. (hvis der er afgivet samtykke til dette)
 • Eventuelt CVR-nummer
 • Vandmålernummer
 • Kundenummer
 • Oplysninger om boligforhold og –type
 • Ejendomsnummer
 • Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning: Indhentes én gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle mails og korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Aktiviteter hos kunden
   

Afbrydelser af vand:

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

Afdragsordninger:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

Lovovertrædelser:

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

Cookies:

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Thy Forsyning
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer
 • Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer kan det være til ét af følgende formål:
  • Udbetaling via NemKonto
  • Opslag via CPR-registret for oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
  • e-Boks


Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Thy Forsynings forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf.  Persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, de er relevante og nødvendige for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe de er relevante og nødvendige af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere og koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader også din personoplysninger til vores data behandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse data behandlere.

Sikkerhed

Dine persondata er er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Dine rettigheder:

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Thy Forsyning behandler om dig.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Thy Forsynings behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt Thy Forsyning baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod Thy Forsynings behandling af dine persondata.

Begrænsning

Du har ret til få begrænset Thy Forsynings behandling af persondata i visse situationer.

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til Dataportabilitet.

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Thy Forsynings behandling af dine personoplysninger.

 

For yderligere oplysninger - Klik her

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 7