Telefon 8891 7777

Østerild Etape 5

Villavej.jpgThisted Kommune har i spildevandsplanen 2009-16 og 2016-21 vedtaget separatkloakering i Østerild.

De områder i Østerild, hvor der allerede er separatkloakeret, vil ikke blive berørt af den kommende separatkloakering.

Ved gennemførelse af separatkloakeringen sikres, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevand afledes til pumpestationen ved Basaltvej, hvorfra spildevandet pumpes til rensning på Øsløs Renseanlæg. Regnvand udledes til regnvandsbassin ved Basaltvej og Jens Smedes Vej, og herfra  vil regnvandet udledes  til Østerild Bæk.

  

Østerild Etape 5 er den sidste etape i Østerild, hvorefter kloakoplandet i Østerild er separatkloakeret.

Der har været afholdt licitation på anlægsopgaven, og Thisted Vand har skrevet kontrakt med Thisted entreprenør Forretning, som er blevet bedt om at udføre opgaven.

Entreprenøren har meddelt, han ønsker at påbegynde gravearbejdet i starten af februar måned, hvis ”kong frost” ikke modsætter sig denne plan.

 

Informationsmøde bliver afholdt 23. januar 2018.

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du finde det informationsmateriale, der bliver brugt på mødet nedenunder i bilaget "Præsentation ved informationsmøde.pdf"

 

Projektansvarlig

Teknisk direktør Gro Heen

Tlf. 21 84 72 20

Mail: gh@thistedvand.dk

Tilsyn

Projektleder Keld Kjeldsen, Thisted Vand

Tlf. 2449 5253

Mail: kk@thistedvand.dk

Entreprenør

Thisted Entreprenørforretning

 

Kloakeringen er godt i gang i Villavej, men på grund af frosten er gravning af hovedledningen indstillet.

Derimod er regnvandsledningen fra bassinet ved Jens Smeds Vej udført og der fortsættes op mod Villavej.

Se også fotos.

Villavej_vintermåtter_0.jpg

Vintermåller på Villavej

Jens_Smeds_Vej.jpgJens Smeds  Vej

Gravearbejdet er nu afsluttet i Villavej og Marmorvej, og der udføres asfalt i Villavej 19-04..

Kloakeringsarbejdet i Mejerivej fortsætter de næste uger.

eks vejmatr. i Mejerivej.jpg

Mejerivej

Separatkloakeringen af Østerild etape 5 er nu færdig og afleveret.

Dermed er hele Østerild færdigsepareret – tak for tålmodigheden J