Telefon 8891 7777

Regnvandssø i parken i Hurup

Thisted Vand etablerer en ny regnvandssø til forsinkelse af monsterregn

Søtrappen.jpg

Thisted Kommune er i færd med at planlægge en områdebyfornyelse for den eksisterende park, der er afgrænset af Torvevej, Linde Alle og J. C. Nyboevej i Hurup by.

 

Thisted Vand gennemfører p.t. en separatkloakering og klimasikring i Hurup, som forventes færdigudført i 2021. For at sikre veje, bygninger, vandløb og øvrige interesseområder mod utilsigtede oversvømmelser i forbindelse med kraftige/ekstreme regnvejrshændelser, er det nødvendigt at indbygge volumen i regnvandssystemet til opmagasinering og forsinkelse af regnvandet.

 

Hidtil har Thisted Vand indbygget betydelige regnvandsbassiner ved Brandsholmvej i Hurup, men for at opfylde gældende udlederkrav til udledning til Visby å, er der behov for indbygning af større volume til midlertidig opmagasinering og forsinkelse af regnvand.

 

Etablering af en ny regnvandssø i den nuværende park, som et led i den igangværende områdefornyelse af samme område, vil kunne realiseres i den sydvestlige delområde af nuværende park.

 

Etablering af en regnvandssø vil i hovedtræk omfatte bl.a. følgende:

 

  • Etablering af et ny regnvandssø, der vil berøre ca. 3600 m2. Søen etableres med en samlet forsinkelsesvolumen på ca. 2700 m3. I tilfælde af overløb fra søen vil det ske til J. C. Nyboevej, hvorfra overløbsvandet vil ledes via kørebanen.
  • Søen vil have en konstant vanddybde på 0,5-0,7 m. Siderne etableres med flade skråninger med anlæg 1:5. De flade skråninger svarer til øvrige lignende anlæg, der er etableret i forbindelse med regnvandsbassiner i Thisted Kommune.
  • Fra Bredgade via Torvevej og frem til regnvandssøen etableres en ø1000 mm regnvandsledning. Som tømmeledning fra bassinet etableres en ø500 mm regnvandsledning via Linde Alle og med tilslutning til eksisterende regnvansledning i Bredgade.

 

For at sikre optimal vandkvalitet i regnvandssøen, er det valgt, at den nuværende bassisafstrømning fra Birkekær, ledes igennem regnvandssøen. Afstrømning fra Birkekær varierer henover året , hvor den laveste vandtilførsel vil være om sommeren, og den største svarer til en vinterbelastning.

 

Ved at lede vand fra Birkekær gennem søen, sikres en fornyelse og udskiftning af vandet, hvilket vil bidrage til at reducere vandets opholdstid og derved forringe betingelserne for algevækst i søen.

 

Thisted Vand har endvidere foretaget undersøgelser for evt. fejlkoblinger i det eksisterende regnvandssystem (overløb fra spildevandssystemet til regnvandssystemet), som fremtidigt vil aflede til søen.

 

Undersøgelsen har vist, at der ikke findes fejlkoblinger i det opstrømsliggende regnvandssystem. Herved er søen afskåret fra tilførsel af spildevand, toiletpapir og lignende, der kunne indebære  ”uæstetiske” forhold i/langs søbredden.

 

Som det ses af vedlagte oversigtsplan, forventes der etableret en træbro henover søen fra J. C. Nyboevej og med et videre stiforløb i parken. Broen vil være tilgængelig for alle, altså også kørestolsbrugere og svagtseende. Broen forsynes med en relativ stor repos, der muliggør, at brugere kan gøre ophold på reposen/broen.

 

Etablering af ekstra forsinkelsesvolumen vil have en gunstig effekt på det nedstrømsliggende regnvandssystem, herunder bassinanlægget ved Brandsholmvej og  recipienten Visby å. For Visby å gælder, at den samlede vandmængde vil være den samme, men vandmængden udledes til recipienten over en længere periode, hvilket generelt er positivt for vandløbet.

 

Thisted Vand A/S tidsplan omfatter en udførelse af regnvandsø og tilhørende ledningsanlæg vil gennemføres i april til medio juni 2019.

  

56.750680542288, 8.4188878450942