Regnvandsbassiner

Regnvandsbassin bedsted

Thisted Vand vil de kommende år gøre en indsats for at ændre de fælleskloakerede områder, således at der bliver en separering af spildevandet og regnvand.

En separering af spildevandet i regnvand og husspildevand, vil betyde at der ikke skal pumpes store mængder regnvand den lange vej fra et bysamfund til et renseanlæg, da regnvand i stedet ledes via bassiner til udledning i recipient.

En separering af spildevandet vil have en klar positiv effekt på miljøet. Den nedbør der falder i vandoplandet forbliver i det naturlige opland til gavn for grundvand, vandløb og søer.

Regnvandet/overfladevandet ledes via et regnvandsbassin før det ledes til recipient/vandløb. Dette sker for at regulere hastigheden af vandet ud i vandløbet, således at vandløbskanter og vandmiljø ikke tager skade.

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 7