DRIFTSINFO Planlagt lukning af vand - Læs mere

Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog i år 2011 en obligatorisk tømningsordning af bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune.

Thisted Kommune er myndighed på tømningsordningen.

 • Under myndighed ligger bl.a. regulativ og dispensation fra tømningsordningen samt godkendelse af spildevandsanlæg og tilmelding.

Thisted Vand varetager drift og administration af tømningsordningen.

 

Alle bundfældningstanke tømmes i forhold til vandforbruget på ejendommen jf. gældende regulativ.

*dokumenteres med vandmåler ved opstart eller ejerskifte

**ændres ens vandforbrug, kan man ved henvendelse til Thisted Vand, blive ændret til den korrekte frekvens

OBS! Fra år 2022 opkræves betaling for tømning mv. i måneden efter udførelsen på separat faktura fra Thisted Vand. 

Dog kan du få udsat eller annulleret tømningen, hvis vandforbruget ifølge vandmåler viser 0 m3 årligt, ved henvendelse til Thisted Vand.

Hvad omfatter tømningen?

Opsugning af slam fra bundfældningstanke, samt transport m.v. til slutbehandlingsanlæg. 
Bundfældningstankene tømmes primært med KSA-systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem) dvs. at tanken efter tømning efterfyldes med rejektvand.
Tømningen kan også foregå med traditionel slamsugerbil, lille bil eller traktor. Ejer er i så fald selv forpligtet til at fylde tanken med vand til underkant af T-stykket umiddelbart efter tømningen.
Tømningen omfatter IKKE nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.
 

Hvornår bliver min tank tømt?

Du kan se kørelisten med planlagt uge på siden for kørelister, fra medio februar.

Tømning foregår på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00 i perioden: marts - oktober.
Sommerhuse bestræbes tømt udenfor højsæson.

Hvem tømmer min tank?

Tømningen foretages af FKSSlamson A/S, der har opgaven ifølge seneste udbud, der løber fra år 2022 – 2025.


Kontaktoplysninger:
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S
Tlf.: 6342 1027     mandag – fredag fra kl. 08.00 – 12.00 
Mail: to@fksslamson.dk 
 

Advisering af tømning?

Adviseringen foregår primært via sms eller mail og det er ejers ansvar at de aktuelle kontaktoplysninger er oplyst.


Entreprenøren adviser ejer senest 10 hverdage før tømning via sms eller mail. Har du hverken mobil eller mailadresse fremsendes adviseringen via B-post.


Entreprenøren bestræber sig på at tømningen af bundfældningstanken udføres i løbet af de første 5 dage i adviseringstidsrummet.
 

Ændring af kontaktoplysninger? samt hvilke oplysninger findes på.: Min Tankside?

For at tilgå Min Tankside skal du bruge TankKode og EjerKode der er oplyst ved adviseringen, ellers kontakt Thisted Vand.  
  
Min Tankside, kan følgende ændres/findes:
-    Kontaktoplysninger
-    Placering af bundfældningstanken
-    Generelle informationer (sidst tømt, tømningsfrekvens, planlagt uge)
-    Tømninger (herunder tømningsattest ved at klikke på.:  >  ud for linjen t. højre)
-    Billeder fra tømninger og evt. forgæves kørsel 

Får jeg besked, når min bundfældningstank er tømt?

Ja, du modtager en tømningsattest via sms el. mail, og er det ikke muligt fremsendes den med B-post.

Er der brug for akut tømning?

Er der behov for akut tømning, før den obligatoriske tømning, skal du kontakte Thisted Vand. 


Hvis entreprenøren IKKE har mulighed for at påtage sig tømningen, rekvirerer du selv en tømning af godkendt slamsugerfirma for egen regning. Efterfølgende skal du indsende en kopi af regningen for tømningen til Thisted Vand som dokumentation, hvorefter den obligatoriske tømning og opkrævning i indeværende år udgår. 


Opstår behovet for akut tømning udenfor Thisted vands åbningstider, kan du for egen regning rekvirere godkendt slamsugerfirma til tømningen. Efterfølgende skal du indsende en kopi af regningen for tømningen til Thisted Vand som dokumentation, hvorefter den obligatoriske tømning og opkrævning i indeværende år udgår. 
 

Rejektvand?

Tankene tømmes med en såkaldt KSA-udskiller, hvor rejektvandet (det rensede spildevand) ledes tilbage i tanken.

Ønsker grundejeren ikke at tanken efterfyldes med rejektvand, kan man ved henvendelse til Thisted Vand eller Thisted Kommune, få ændret biltypen til slamsuger (anden biltype) i stedet. 

Henvendelsen skal ske inden tanken er adviseret til tømning med KSA-system.

Ejeren har derefter pligt til selv at efterfylde tanken med vand til underkant af T-stykket umiddelbart efter tømningen.

Ejer skal være opmærksom på at taksten for tømning med anden biltype er dyrere. 
 

Tanke der IKKE kan tømmes med alm. KSA-system /BIL
 • Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis der er klude, bind, sten, nedfaldne grene, blade eller lign. i tanken. 
 • Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis tanken er overfyldt, jf. at indløb og udløb ikke længere er synlige bl.a. pga. indsivning af vand eller andet.

Hvis det opdages inden planlagt tømning, kontaktes Thisted Vand A/S for evt. mulighed for slamsugertømning i indeværende år. Hvis det opdages ved den ordinære kørsel med KSA-bil, foretages tømning ikke og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel jf. takstblad. Med undtagelse af nedfaldne grene vil næste advisering indebære slamsugertømning.
 

Øvrige ydelser?

Ønsker du evt. at få tømt køkkenbrønd eller spulet sivedræn i forbindelse med tømningen, kan dette
bestilles hos FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mellem kl. 08.00 – 12.00.

Bestilling af øvrige ydelser skal ske i god tid og FØR advisering af tømningen. Afregningen sker direkte mellem ejer og FKSSlamson A/S.
 

Adgangsforhold?

Du er forpligtet til

 • At give adgang for Thisted vand´ s repræsentanter herunder entreprenøren til at udføre arbejdet.
 • At sikre den fornødne adgang for personale og materiel til tømning af bundfældningstanken, således at tømningen kan foregå uden risiko for skader på beplantning, hegn, tømningskøretøj m.v.
 • At adgangsvejen er beskåret /ryddet således, at adgangsvejen mindst er 3,5 meter bred og har en frihøjde på mindst 4,5 meter. 
 • At sikre at pladsen omkring tanken holdes ryddet, så tømningen kan foregå uhindret og at afstanden fra bundfældningstanken til kørefast vej ikke overstiger 50 meter.
 • At sørge for, at dækslet er fritlagt og synligt.
 • At hegn og porte m.v. er åbne, samt løse hunde holdes inde.
 • At meddele Thisted Vand hvis adviseret tømning ikke er muligt pga. vejrlig forhold eller lign..
 • At dækslet højst må veje 25 kg 
   
Er der sket en skade?

Hvis entreprenøren kommer til at lave en skade i forbindelse med tømningen, så kontakt Thisted Vand indeholdt billeder af skaden m.v. eller endnu bedre send det direkte til entreprenøren, for hurtigere ekspeditionstid. 


Entreprenørens mail.: to@fksslamson.dk    
Thisted vand mail.: thistedvand@thistedvand.dk  
 

Hvorfor skal bundfældningstanken tømmes?

Formålet med en bundfældningstank er at tilbageholde en stor del af de faste dele i spildevandet. Dele som ellers kan forurene jorden og vandmiljøet. Når spildevandet står stille i tanken, bundfældes de faste dele. En velfungerende bundfældningstank kan tilbageholde op til halvdelen af de organiske (iltforbrugende) stoffer fra husstanden. Miljøministeriet anbefaler at bundfældningstanke tømmes en gang om året.

Hvorfor må du ikke smide dit affald i toilettet?

Når du skyller dit affald ud i toilettet, kan det stoppe dine kloakrør og i værste fald ødelægge kloaksystemet.

Stopper dit kloaksystem, vil der løbe urenset spildevand ud i naturen.

Derudover kan hår, vådservietter, rengøringsklude mv. ødelægge den lastbil (KSA-bil) som entreprenøren kommer og tømmer din bundfældningstank med.

Vådservietterne m.v. tilstopper det filter, som afvander slammet fra tanken i lastbilen. Stopper filteret, skal lastbilen på værksted. Det koster både penge og forsinker entreprenøren, så de ikke får tømt de omkringliggende ejendomme på det varslede tidspunkt.

 

Affald i toilettet kan DERFOR blive dyrt for dig

Hvis entreprenøren ikke kan tømme din bundfældningstank på grund af uvedkommende affald, kører han igen.

 • Du vil i så fald blive opkrævet for en forgæves kørsel, SAMT

Bundfældningstanken skal herefter tømmes med en anden dyrere biltype (slamsuger), der kan suge alt i tanken op.

 • Du skal afholde udgifterne forbundet hermed.

Projekter

Driftsinfo 1
Projekter 3